Xiamen – Gateway to Charming Fujian

Xiamen    Bright Moon Garden, Gulangyu    Hongkeng Fujian Tulou Cluster    Nanputuo Temple

Shuzhuang Garden, Gulangyu    Sunlight Rock, Gulangyu    Zhongshan Road Pedestrian Street

%d bloggers like this: